2 % z dane za rok 2020

Ak v nás máte dôveru a naša práca Vám dáva zmysle, prináša úžitok, máte možnosť nás podporiť formou darovania 2 % z dane za rok 2020. Môžete urobiť svoje rozhodnutie v náš prospech.

TVOJA JOGA o.z. je záujmová nezisková organizácia. Filozofia združenia a naše poslanie je v tvorbe aktivít, ktoré sa týkajú jogy ako telesného cvičenia ale aj duševného úsilia. Pripravujeme cvičenia a poskytujeme vzdelávanie ako i dostupnosť informácii ohľadne cvičenia, celkového zdravia a harmónie, ktoré je možné dosiahnuť cez nástroje jogy. Učíme ľudí vedome pracovať s telom, dychom a mysľou. Sami vnímame jogu ako architektúru života. Je to zmysluplná radostná hra, ktorá uvoľní napätie, pohladká dušu a prinesie ľahkosť do života.

 2 % z dane za rok 2020 | TVOJA JOGA o.z.

TVOJA JOGA o.z. sa snaží spájať ľudí s láskou k joge. V rámci nášho pôsobenia vytvárame priaznivé podmienky na uspokojovanie záujmov v oblasti: joga, zdravie a súvisiacich sférach, ktoré prispievajú k upevňovaniu telesného a duševného zdravia nielen pre našich členov, ale i pre ľudí, ktorí to v živote nemajú tak jednoduché (ekonomicky, zdravotne).

V rámci nášho pôsobenia sme do začiatku roka 2020 organizovali jogové lekcie pre členov a pre verejnosť na pravidelnej báze, tematické podujatia, semináre, workshopy, rozpravy. Snažíme i dnes v pandemickej situácii o rozširovanie všeobecného povedomia a rozhľadu v oblastiach: joga a celkové zdravie. V rámci roku 2020 sme svoje pôsobenia preniesli do roviny online a Live streamov lekcií, ktoré sú distribuované vďaka YouTube kanálu.  Chceme, aby joga – nástroj zdravia, forma životného štýlu bola pre ľudí dostupná i z pohodlia domova, nakoľko pomáha v zdraví, harmónii nášho tela a mysle. Najmä s okresanými možnosťami voľného pohybu joga pôsobí aj ako nastroj psycho-hygieny, podnecuje k telesnej aktivite, aby ostalo zdravie trvalé, aby telo nebolelo, aby sa posilňoval náš imunitný systém.

 

Prečo darovať ? 2 % z dane za rok 2020

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

My vaše 2% z dane bežne používame na financovanie pomôcok na cvičenie, ktoré stále pribúdali a menili sa na základe svojho životného cyklu ale aj ako prostriedok na zabezpečenie celkového vybavenia.  Minulý rok nám príspevky i v malej forme pomohli častočne financovať technické vzbavenie na online prenos lekcií.

Údaje o nás

  • TVOJA JOGA o.z.
  • Adresa: Zelená 2/C, 974 04 Banská Bystrica
  • IČO: 50310640
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IBAN číslo účtu: SK6211000000002949024040 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Podávam si daňové priznanie sám

– Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na
nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Poznámka:
Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

– K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

 

 

2 % z dane za rok 2020

Blog

Menu
error: Content is protected !!